Obchodní podmínky platné a účinné od 1.4.2016
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává obchodní firma Ing. Marcel Kubíček tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Obchodní firmou Ing. Marcel Kubíček se sídlem 267 27 Podbrdy 75 , IČ: 71514031, DIČ: CZ6410271494, servicemix@servicemix.cz, 603 219 343 (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.relatka.cz (dále jen „eshop“).

 1.3 Kupující objednává / nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Prodávající není povinen prověřovat úplnost a pravdivost údajů o kupujícím, pokud hodnota jednotlivého nákupu nepřekročí 10 000,- Kč včetně DPH.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména název obchodní firmy, sídlo, IČ, DIČ, dále pak emailová adresa, jméno kontaktní osoby a její telefon, případně doručovací adresa - pokud má být zboží doručeno jinam než na fakturační adresu. 

2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH. Registrovaným uživatelům se cena zboží zobrazuje bez DPH.

Další poplatky související s prodejem (dopravné a balné), stejně jako případné slevy, jsou uváděny během objednávkového procesu. Celková cena objednávky je vždy zřejmá a před ukončením objednávky podléhá schválení kupujícího.

Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, může zaslat prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky, v případě většího množství požadovaného zboží či zboží vyráběného na základě objednávky kupujícího o zálohu až do výše 100% objednávaného zboží.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.


4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, dohodne-li se na tom s prodávajícím anebo v případech výslovně uvedených v platné legislativě.

4.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy viz bod č. 4.1, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy viz bod 4.1, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky kromě nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

4.4 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.6 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1 Kupující má možnost uhradit zboží elektronicky (on-line platba), převodem na účet prodávajícího, u některého zboží i na dobírku.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná nejpozději v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy; v případě, že kupní cena nebude prodávajícím v této době uhrazena, jedná se o odstoupení kupní smlouvy ze strany kupujícího.

5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho sídla, doručovací adresu, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2016.